องคมนตรี”สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินงานโครงการปลูกป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและพระราชินี หวังผล 799,910 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562!!

อ่าน 674,877 ครั้ง

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ24 หน่วยงานจัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและพระราชินีของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริในการรักษาฟื้นฟูป่าไม้ป่าต้นน้ำรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของคนและสัตว์รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 23 พฤษภาคม2562 เวลา09.00 .พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายมีศักดิ์ภักดีคงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปี2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังสำนักงานพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้งหมด11 หน่วยงาน3 สถาบันได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่30 พฤษภาคม2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ โดยในปี2561 ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อวันที่28 กรกฎาคม2561 ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการฝนหลวงในการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ตามธรรมชาติทำให้กลุ่มเมฆมีการก่อตัวและพัฒนาเป็นกลุ่มฝนตกลงสู่ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติและพื้นที่การเกษตร สำหรับในปี2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานร่วมบูรณาการได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้นในการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นโดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำพื้นที่ป่าชุมชนการปลูกป่าไม้ป่าเศรษฐกิจป่าชุมชนและไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่ปลายนาเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตเป็นแหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป ด้านนายสุรสีห์กิตติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดำเนินงานโครงการปลูกป่าฯในปี2562 แบ่งออกเป็น3 กิจกรรมหลักได้แก่

1. กิจกรรมพิธีเปิดโครงการฯในวันพฤหัสบดีที่23 พฤษภาคม2562 ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้นพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา.แก่งดินสอ.นาดี.ปราจีนบุรีโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

2. กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเป็นกิจกรรมการดำเนินการปลูกป่าป่าไม้ป่าเศรษฐกิจป่าชุมชนและการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนาร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนส่วนราชการประชาชนทั่วไปโดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการฯอาทิมะค่ายางนาประดู่สักหวายขนุนมะม่วงมะขามป้อมมะค่าโมงเป็นต้นโดยในปี2562 ตั้งเป้าหมายจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกจำนวน799,910 ต้นจากความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด24 หน่วยงานสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมกันยายน2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง5 ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือบริเวณ.ฮอด.อมก๋อย   .เชียงใหม่ภาคกลางบริเวณ .หนองบัว .ตาคลี .นครสวรรค์ .ปากท่อ .ราชบุรี .มวกเหล็ก .สระบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณ .สังขะ .สุรินทร์ .เลิงนกทา .ยโสธร .ห้วยผึ้ง .กาฬสินธุ์ .พิมาย .นครราชสีมาภาคตะวันออกบริเวณ .บ่อทอง .ชลบุรีและภาคใต้บริเวณ.แก่งกระจาน .เพชรบุรีและ  .หัวหิน.ประจวบคีรีขันธ์ 3. กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเป็นกิจกรรมโดยความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการกำหนดการเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อโปรยทางอากาศแบ่งการดำเนินการเป็น3 ระยะคือ

1) การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชและเตรียมอุปกรณ์           

2) การปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ5 ภูมิภาคภายหลังเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันโดยในปี2562 จะใช้เมล็ดพันธุ์11 ชนิดจำนวน1,080 กิโลกรัมประกอบด้วยสัก(600 กก.)  สมอไทย(80 กก.) สาธร(2 กก.) ไผ่ป่า(2 กก.) ประดู่ป่า(150 กก.) สมอพิเภก(150 กก.) สีเสียดแก่น(5 กก.) มะขามป้อม(1 กก.) มะค่าแต้(5 กก.) มะค่าโมง(80 กก.) ไม้แดง(5 กก.) พื้นที่ดำเนินการบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา.เชียงใหม่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู.กาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.นครราชสีมาอุทยานแห่งชาติตาพระยา.สระแก้วและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.เพชรบุรีและ

3) การติดตามและประเมินผลและติดตามโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชโดยรวบรวมข้อมูลชนิดจำนวนพื้นที่บริเวณโปรยเมล็ดพันธุ์พืชช่วงเวลาการเจริญเติบโตเมล็ดพันธุ์พืชแนวระยะเส้นทางการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชมาทำการประเมินผลรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติการด้วย โอกาสนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน33 ต้นและประชาชนเกษตรกรอาสาสมัครฝนหลวงร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวนกว่า200 ต้นทั้งนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1,310,750 ตัวและพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจำนวน400 กิโลกรัมประกอบด้วยกุ้งก้ามกราม1,125,000 ตัวปลาตะเพียน100,000 ตัวปลานวลจันทร์60,000 ตัวปลาสวาย25,000 ตัวและปลาบึก750 ตัวอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นฯคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ำแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศอย่างยั่งยืนช่วยสร้างความสมบูรณ์ในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นฯกับหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามแนวทางศาสตร์ของพระราชาและพระราชินีสืบต่อไป!!

Cr.ประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องคมนตรี”สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินงานโครงการปลูกป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและพระราชินี หวังผล 799,910 ต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562!!