ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สานพลังเดินหน้าขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปปรับใช้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รุ่น

อ่าน 485,660 ครั้ง

วันนี้(26 พค.62)ห้องประชุมนเรศวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1 นายเกิดมีสอนเมืองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้กับผู้เรียนและให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาในสังกัดโดยมีดร.จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ  ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  นายคำตา  อ้วนสาเลผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.หนองบัวลำภูเขต1 พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบจำนวน2 รุ่นๆที่1 ประกอบด้วยครูวิชาการโรงเรียนละ  1 คนส่วนรุ่นที่2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งสิ้น409คน นายเกิดมีสอนเมืองผอ.สพฟ.หนองบัวลำภูเขต1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมจนนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางระบบการคิดฐานกับการแก้ปัญหาในสังคมตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ20 ปี(..2560-2579) และสามารถบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรต้านการทุจริตนี้อย่างจริงจังโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะช่วยกันป้องกันการทุจริตและให้ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ หนองบัวลำภูรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สานพลังเดินหน้าขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปปรับใช้สู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รุ่น