มุกดาหาร:เปิดอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก

อ่าน 638,779 ครั้ง

จังหวัดมุกดาหารโดยผู้ว่ามุกดาหารและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประชาชนชาวมุกดาหารร่วมในพิธีเปิดอนุสาวรีย์จำนวนมากร่วมรำเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เมืองมุกดาหารครบรอบ249 ปีโดยมีผู้รำ 1,500 คน เมื่อวันที่24 พฤษภาคม2562 เวลา08.00 ที่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรีจังหวัดมุกดาหารนายชยันต์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช( เจ้าจันทกินรี) เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกอพยพมาจากบ้านหลวงโพนสิมใกล้พระธาตุอิงฮังทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมด้วยไพ่พลประมาณ3,000 คนมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณปากห้วยบังมุขเพราะเห็นว่ามีทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.2310 จากนั้นได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาตามลำดับจนถึงปีพ.2313 ได้ขนานนามเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่าเมืองมุกดาหาร ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชได้แผลแสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้ำโขงจนถึง.2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯและเจ้าพระยาจักรียกกองทัพขึ้นมาตามลำน้ำโขงเพื่อปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น้ำโขงให้รวมอยู่ในข่าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรีและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งให้เจ้าจันทกินรีเป็นพระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราชดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกและได้พระราชทานนามเมืองว่าเมืองมุกดาหารตามที่ได้ขอพระราชทานซึ่งอาณาเขตเมืองมุกดาหารครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงจนจดชายแดนเวียดนามขึ้นตรงกับกรุงเทพฯจนถึงปีพ.2347 หรืออยู่ในตำแหน่ง26 ปีจึงถึงแก่กรรมจากนั้นได้มีลูกหลานดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองต่อมาอีกถึง7 คนวงเวลาเป็นเมืองอยู่137 ปีจึงถูกยุบลงเป็นอำเภอมุกดาหารขึ้นกับมณฑลอุดรและจังหวัดนครพนมตามการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและภูมิภาคถึง75 ปี(..2450-2525) ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดมุกดาหารเมื่อปีพ.2525 เป็นจังหวัดที่73 ของประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอดีตจนถึงปัจจุบันเมืองมุกดาหารมีอายุ2499 ปีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญทั้งด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศาสนสถานการค้าและวัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ให้ชาวมุกดาหารและบุคคลทั่วไปได้รำลึกและยกย่องในคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองมุกดาหารรวมทั้งการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดประกอบกับเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองมุกดาหารอันยาวนานถึง249 ปีรวมถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่หลากหลายของเมืองมุกดาหารอาทิการตั้งเมืองมุกดาหารวิถีวัฒนธรรม8 เผ่าพื้นเมืองโบราณสถานเป็นต้น.

Cr.นอ.หว้านใหญ่(ต๋อง)เดวิดมุกดาหารหน.ศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์มุกดาหารรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร:เปิดอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก