แม่ฮ่องสอน :ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ณ พระธาตุวัดปางหมู

อ่าน 463,656 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 .นายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายสิริรัฐชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัยปางเปิดโลกขนาดสูง12 เมตรโดยมีนายธนกฤตฉันทะจำรัสศิลป์นายอำเภอแม่สะเรียงและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพระธาตุวัดปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดท่ีติดชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าเขาประกอบด้วยคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนหลายเผ่าพันธุ์อาทิม้งลีซูลาหู่(มูเซอ) ลั๊วจีนยูนานปะโอและปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) ซึ่งต่างมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันประชากรมีการนับถือศาสนาท่ีหลากหลายกลุ่มชาวเขาและชาติพันธุ์ยังมีการนับถือผีตามความเชื่อดั่งเดิมดังนั้นเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาในดินแดนเหนือสุดของสยามทางด้านทิศตะวันตกให้มีความยั่งยืนวัดปางหมูจึงได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยจังหวัดเพชรบูรณ์และมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนจัดสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัยปางเปิดโลกขนาดความสูง12 เมตรประดิษฐานพระธาตุวัดปางหมูเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน :ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ณ พระธาตุวัดปางหมู