งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๓๗

อ่าน 248,585 ครั้ง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ .ที่วิทยาลัยปกครองอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดงานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศมนักเรียนปลัดอําเภอรุ่น๒๓๗ที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอประจําปีงบประมาณ.. ๒๕๖๒ระหว่างวันที่๒๗พฤษภาคมถึง๒๘มิถุนายน๒๕๖๒ที่โรงเรียนปลัดอําเภอวิทยาลัยปกครองอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี หลักสูตรปลัดอําเภอมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ปลัดอำเภอตามกฏหมายรวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม ในการอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอรุ่นที่๒๓๗ครั้งนี้มีรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาดังนี้

. ว่าที่ร้อยตรีสรรพศิริศิรสิวัสดิ์

. สิบเอกเฉลิมชัยขุมทอง

. นางสาวมินตราอิสาสะวิน

. นางสาวชมพูนุทไชยวงษา

. นายณรงค์ศักดิ์จูสุวรรณ

. นายพีรวชิญ์ฉายวิเชียร

. นางสาวนภัทรเรืองทอง

. นายอมรรัตน์ จารึกสมาน

. นายอดิเรกพรมเสน

๑๐.นายศิวเวช เวชกร

๑๑.นายวัลลภ เยี่ยมสมร  ในการจัดงานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงผู้อำนวยการฝ่ายได้พบปะและพูดคุยกับนักเรียนหลักสูตรปลัดอําเภอรุ่น๒๓๗อย่างเป็นกันเองและสร้างความมีส่วนร่วมความสามัคคีและการทํางานร่วมกันและสร้างความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนหลักสูตรปลัดอําเภอรุ่นที่ ๒๓๗ โดยภายในงานได้เชิญเชฟคนดังเชฟ..คำมูลเชฟกระทะเหล็กมาโชว์ฝีมือทำอาหารอาหารญี่ปุ่นให้รับประทานอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๓๗