มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ประจำปี 2562

อ่าน 473,664 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00 .มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชยโดยคุณวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการฯเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม  ประจำปี2562   พร้อมด้วยคุณศิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเหรัญญิกฯ  คุณสักกอแสงเรืองกรรมการตรวจสอบฯ  คณะกรรมการฯ  และผู้ช่วยกรรมการฯ  ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม  จำนวน1,500 ทุนๆละ2,000  บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวังเติบโตพร้อมมีวิชาความรู้  สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและพร้อมแจกชุดเครื่องเขียนประกอบด้วยสมุดดินสอและบรรทัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน  ห้องประชุมชั้น2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชย คุณวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากว่า50 ปี  โดยในปีการศึกษา2562 นี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนอกจากจะมอบทุนในระดับชั้นประถมแล้ว  ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายคือระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาและทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค(ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษารวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี2562 กว่า11,000,000 บาท(สิบเอ็ดล้านบาท) ตลอดระยะเวลากว่า109 ปีที่ผ่านมามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายทางรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ประจำปี 2562