หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเครื่องชั่งและราคาสินค้าตลาดสดวังหิน

อ่าน 548,787 ครั้ง

วันที่ 9 .. 2562 เวลา 07.30 . นายพิทักษ์อุดมวิชัยวัฒน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอเมืองตากนายอารีย์เดวีพาณิชย์จังหวัดตากเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดวังหิน.เมืองตากตรวจสอบเครื่องชั่งและสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีผู้ค้ากว่า540 ราย  ผลการตรวจสอบพบว่าราคาสินค้าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาผู้ค้าส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนส่วนที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้อง  ในส่วนการตรวจเครื่องชั่งพบว่ามีเพียงร้านเดียวที่เครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ส่วนเครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจเจ้าหน้าที่ได้ติดสติกเกอร์รับรองตราชั่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องชั่งได้มาตรฐานพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วย นายพิทักษ์อุดมวิชัยวัฒน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดตามติดสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดในหมวดที่สำคัญๆได้แก่หมวดอาหารสดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์และรายงานให้ส่วนกลางได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแล  ในส่วนของเครื่องชั่งตวงวัดได้มอบหมายให้สำนักงานชั่งตวงวัดที่รับผิดชอบพื้นที่  ติดตามตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในสถานประกอบการรับซื้อพืชไร่โรงสีตลาดสดตลาดนัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้หากประชาชนผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดโดยจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท  กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก7 ปีหรือปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ.ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเครื่องชั่งและราคาสินค้าตลาดสดวังหิน