ด่วน!!สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีแล้ว

อ่าน 462,431 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวน36 รายความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่9 มิ.. ..2562 แล้วนั้นบัดนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

1.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

2.นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี

3.นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

3.นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

5.นายเทวัญลิปตพัลลภรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

7.พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

8.นายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

9.นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

10.นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ11. นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

12. นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13. นายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

14. นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15. นายธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16...มนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17.นายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18.นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

19.นายอธิรัฐรัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

20.นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21.นายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22.นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

23.นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

25.นายวีรศักดิ์หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

26.พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย27.นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

28.นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

29.นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

30. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

31.นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

32.นายณัฏฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

33.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

34...กนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

35.นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

36.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ด่วน!!สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีแล้ว