มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ซีพีเอฟ เพิ่มทักษะและสมรรถนะด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

อ่าน 463,246 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับห้องปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรีโดยนายวิรัชโหตระไวศยะรักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ธัญบุรีและห้องปฏิบัติการบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) บริษัทซีพีเอฟฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจจำกัดโดยนายพงศธรจันทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านห้องปฏิบัติการกลางเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม(หลักสูตรประเภทNon-Degree) ห้องประชุมมังคลอุบลอาคารเฉลิมพระเกียรติ48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยนายวิรัชโหตระไวศยะรักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ธัญบุรีเผยว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม(หลักสูตรประเภทNon-Degree) สำหรับหัวข้อในการอบรมได้แก่หลักการระบบคุณภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยเทคนิคด้านจุลชีววิทยาเทคนิคทางด้านเคมีเทคนิคด้านการสอบเทียบเครื่องมือการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยมุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยที่มีทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง ด้านนายพงศธรจันทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านห้องปฏิบัติการกลางกล่าวเพิ่มว่า  ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้แก่พนักงานในระดับผู้ช่วยห้องปฏิบัติการของบริษัทในเครือซีพีเอฟ  (บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) บริษัทซีพีเอฟฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจจำกัด) จากห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพอาหารจำนวน8 ห้องปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น26 คนและจะขยายการอบรมไปให้กับพนักงานกลุ่มอื่นของบริษัทเพิ่มเติมในระยะต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ซีพีเอฟ เพิ่มทักษะและสมรรถนะด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม