สภาวัฒนธรรมฯหนองบัวลำภู ขับเคลื่อน“อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลป์ไทย”

อ่าน 428,729 ครั้ง

วันที่(20 กค.62) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูนายชัยธวัชเนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการอนุรักษ์รำวงมาตรฐานเยาวชนสืบสานนาฏศิลป์ไทยประจำปี2562 ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนางศรัณยาสุวรรณพรหมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภูเข้ารับการฝึกอบรมร่วม140 คน นายชัยธวัชเนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้กล่าวให้ข้อคิดกับผู้เข้ารับการอบรมว่าประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าเยาวชนคือกำลังสำคัญหลักของประเทศชาติและประเทศชาติจะพัฒนาทัดเทียมกับอารยประเทศได้คนในชาติต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยการฝึกตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยตั้งแต่เล็กเหมือนเพลงชาวไทยในท่ารำวงมาตรฐานที่บอกว่าชาวไทยเจ้าเอย  ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูญเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอย  ดังนั้นวินัยจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนไทยให้มีระเบียบวินัยในทุกกาลเวลา ในขณะที่นางศรัณยาสุวรรณพรหมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวว่าในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดอนุรักษ์ไว้ซึ่งท่ารำวงมาตรฐานให้กับเยาวชนได้ช่วยกันสืบสานนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกระบวนการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาด้านนาฏศิลป์ไทยระหว่างเครือข่ายทางสถาบันการศึกษาได้นำสู่การขยายผลจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชฏักอุดรธานีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภูรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภาวัฒนธรรมฯหนองบัวลำภู ขับเคลื่อน“อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลป์ไทย”