สอศ. ติวเข้ม ปูเส้นทาง สร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อ่าน 436,596 ครั้ง

ดร.ประชาคมจันทรชิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้เป็นมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบในการเป็นผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็สามารถใช้ความรู้จากการเรียนและการอบรมจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพสร้างหนทางเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ในการอบรมครั้งนี้สอศ. จัดให้มีหัวข้อสำคัญต่างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการเช่นการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการทรัพย์สินทางปัญญากับการประกอบธุรกิจStartup กับเส้นทางธุรกิจMarketing Trend เส้นทางการสร้างธุรกิจด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ  Workshop การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดการจัดทำบัญชีและงบการเงินโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างทั้งภาครัฐและเอกชน ดร.ประชาคมกล่าวต่อว่าสอศ. ได้ดำเนินการคัดเลือกทีมธุรกิจจากสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศจำนวน196 ทีมและคัดเลือกเหลือ100 ทีมซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษา5 คนครู1 คนเพื่อเข้ารับการอบรมในการคัดเลือกดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสอศ. และแบ่งสัดส่วนสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจของแต่ละภาคดังนี้ภาคเหนือจำนวน19 ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน30 ทีมภาคใต้จำนวน15  ทีมภาคตะวันออกและกทม.จำนวน14 ทีมและภาคกลางจำนวน22 ทีม  จัดขึ้นระหว่างวันที่  21 – 24 กรกฎาคม  2562 โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยองและสอศ. จะดำเนินการคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นจำนวน20 ทีมจาก100 ทีมเพื่อเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้นระยะที่2 (20 ทีม) ระหว่างวันที่14 – 16 สิงหาคม 2562 ต่อไป

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอศ. ติวเข้ม ปูเส้นทาง สร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการในอนาคต