ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพ “ ชุมชนเข็มแข็งตามรอยพ่อ “ บ้านหนองตับ จังหวัดตาก

อ่าน 537,489 ครั้ง

วันที่ 25 .. 2562 นายธวัช เบญจาทิกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางพรปวีณีวิชิตผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานและนายชาคริตย์เดชา  ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพชุมชนเข็มแข็งตามรอยพ่อ  ศูนย์เรียนรู้อาคารประชารัฐบ้านหนองตับ.หนองบัวเหนือ.เมือง.ตาก  ซึ่งเป็นกลุ่มต้นแบบการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการที่บรรจุลงในแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการของกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก กลุ่มอาชีพดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดตากได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชูพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน  รองรับการค้าการลงทุนทำให้กลุ่มอาชีพได้ต่อยอดเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านมีหลักประกันทางสังคมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นอกจากนี้ทางสำนักงาน... จังหวัดตากยังได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือต่อยอดผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทำให้กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายในงานกิจกรรมต่างๆของจังหวัดและได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในเพจต่างๆอีกด้วย การดำเนินโครงการในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตาก  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพมีรายได้มีหลักประกันทางสังคมเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ชัยธิ.ตากรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพ “ ชุมชนเข็มแข็งตามรอยพ่อ “ บ้านหนองตับ จังหวัดตาก