การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนเรื่อง “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณนวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อ่าน 547,309 ครั้ง

จากการประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนเรื่องการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณนวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชรมช.ศึกษาธิการประธานพิธีเปิดการประชุมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการพูดถึงการอาชีวศึกษาการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่21 ร่วมกันอย่างยั่งยืนเนื่องจากยุคดิจิทัลเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นการพัฒนาคนการให้การศึกษาจะใช้วิธีการแบบเดิมต่อไปอีกไม่ได้เทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยีหรือไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมาย  ซึ่งการอาชีวศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อทำให้การอาชีวศึกษาของภูมิภาคและของไทยเป็นตามคำขวัญอาชีวศึกษาแก้จนสร้างคนสร้างชาติซึ่งหากสามารถทำได้ดีจะทำให้ประชาชนและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะหากสามารถปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยการสอนแบบโค้ดดิ้งคือสอนให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีตรรกะมีเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถวางแผนจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผล  ขณะเดียวกันต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการอาชีวศึกษาให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศว่าการมาเรียนอาชีวะไม่ว่าสาขาใดก็สามารถแก้จนสร้างคนสร้างชาติได้  เชื่อว่าทำให้มีคนมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้นรมช.ศึกษาธิการกล่าวและว่าสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเด็กไทยจะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศมีความเข้มแข็งและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลมากขึ้นหมายถึงเด็กในอนาคตต้องเป็นคนดีคนเก่งและทันเทคโนโลยี ดร.บุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการศึกษาของประเทศไทยในฐานะที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้สู่ความเป็นสากลและในฐานะเป็นสมาชิกอาเซียนที่จำเป็นต้องพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคโดยมีดร.คุณหญิงกัลยาเป็นผู้นำความคิดและนำพาไปสู่ความสำเร็จ

ภาพ/ข่าว  ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนเรื่อง “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณนวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”