สภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

อ่าน 258,544 ครั้ง

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 5 ราย โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นี้ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดังนี้…
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) นางอโนทัย พรประภา ประธานบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย) จ่าอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ข้าราชการบำนาญ กองการสังคีต กรมศิลปากร และปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต) นายอานนท์ ประไกรวัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์