สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี มอบบ้าน โครงการ ซ่อม สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

อ่าน 459,861 ครั้ง

วันที่(12 ส.ค.62) เวลา 14.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระกียรติ นายธนพิพัฒน์ ธนพิพัฒวิธูชุลีโชติ(นายกลิ้ม) นายก อบต.หน้าพระลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และภาคเอกชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการ ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชน ให้แก่นางสาวสยุมพร บัวใหญ่ ผู้ป่วยติดเตียง ที่หมู่ 11 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้มอบเงินช่วยเหลืออีกด้วย ทั้งนี้จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการ ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาล คือ ดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทางอำเภอ ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมกันจัดทำโครงการซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดสระบุรีในการที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการให้การสงเคราะห์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี มอบบ้าน โครงการ ซ่อม สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน