กอ.รมน.ผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

อ่าน 348,782 ครั้ง

วันที่ (๑๔ ส.ค.๖๒) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ( สำนักนายกรัฐมนตรี ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของหน่วยในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๓ หน่วย ซึ่งกอ.รมน เป็น ๑ ใน ๓ หน่วยงานที่สามารถผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ในนามบุคลากร ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ” โดยยึดหลักคุณธรรม สี่ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ทั้งยังปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา

โดยมีปฏิญญา ดังนี้

ข้อ1. พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อ2. พวกเราจะรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ อยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ข้อ3.พวกเราจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ข้อ4. พวกเราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ข้อ5. พวกเราจะประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ6.พวกเราจะทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กอ.รมน.จะสร้างบุคลากรที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.ผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม