รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ พร้อมรับฟังปัญหา

อ่าน 452,807 ครั้ง

วันจันทร์ที่๑๙สิงหาคม๒๕๖๒เวลา๑๐.๐๐นาฬิกานายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์พร้อมรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์โดยมีพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมราชทัณฑ์ให้การต้อนรับกรมราชทัณฑ์ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่านายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์พร้อมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference System) ไปยังผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศเพื่อร่วมรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ๓ .ในการปฏิบัติหน้าที่คือสะอาดสุจริตและเสมอภาครวมถึง.ได้แก่กักขังแก้ไขยึดหลักกฎหมายวางกรอบกลั่นกรองให้กำลังใจและกลับตัวโดยระยะเวลาปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นผลทำให้กรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นรางวัลการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดีเด่นจากฯพณฯนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ รวมถึงรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นประจำปี๒๕๖๒(ด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) จากมูลนิธิพันเอกจินดาสงขลาสำนักงาน .. นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งปัจจุบันกรมราชทัณฑ์กำลังเผชิญกับปัญหาพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมประการได้แก่.ปัญหาคนล้นคุกโดยปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน๓๗๐,๗๓๖คนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่และสถานที่คุมขังไม่เพียงพออันเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ถูกออกแบบมาให้มีโทษทางอาญาถึงขั้นจำคุกมากเกินไป. ปัญหาสุขภาวะในเรือนจำอันเป็นผลมาจากปัญหาคนล้นคุกทำให้การกินอยู่หลับนอนการรักษาพยาบาลและกิจกรรมต่างๆในเรือนจำไม่เป็นสุขภาวะเป็นผลทำให้การฝึกอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิภาพลดลงและ .ปัญหาการกระทำผิดซ้ำซึ่งหากสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังด้วยการบริหารโทษการกระทำผิดทางอาญาให้มีโทษจำคุกน้อยลงเช่นคดียาเสพติดที่มีอยู่ประมาณ๓๐๐,๐๐๐คนหรือคิดเป็นร้อยละ๗๕ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดได้ด้วยการให้ผู้เสพผู้จำหน่ายรายย่อยเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากรและเข้ารับการบำบัดแทนโทษจำคุกอาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหานี้ได้ตลอดจนการไม่มีงานทำหรือขาดอาชีพจึงทำให้ขาดรายได้และหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำนำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือทำผิดกฎหมายเหมือนเดิม พันตำรวจเอกณรัชต์ฯกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกำหนดมาตรการภาษีเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผู้ประกอบการร่วมกับกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังในการผลักดันเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงานผู้พ้นโทษและเป็นการส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น และขอให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ พร้อมรับฟังปัญหา