บกปภ.ช.ประชุมผ่านระบบ VCS บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ มุ่งลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ ย้ำทุกหน่วยต้องร่วมมือกัน

อ่าน 476,003 ครั้ง

วันที่(20 .. 62) เวลา14.00 .ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลากรสุวรรณรัฐพลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานายจรัลธาดากรรณสูตพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์พลเรือเอกพงษ์เทพหนูเทพนายอำพนกิตติอำพนพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสาทและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ..) เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายนิพนธ์บุญญามณีและนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทย พล..สมบูรณ์ดีรอดรองผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76 จังหวัดโอกาสนี้นายพลากรสุวรรณรัฐกล่าวว่าคณะองคมนตรีมาในวันนี้เป็นการเข้าร่วมสังเกตการณ์ซึ่งจะได้ฟังข้อมูลสถานการณ์การเตรียมการการวิเคราะห์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีการคาดการณ์/พยากรณ์ของทุกฝ่ายมีความถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและการประชุมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดแผนเผชิญเหตูและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้พร้อมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่มุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคถึงระดับครัวเรือนการเชื่อมโยงการบริหารการจัดน้ำในแต่ละลุ่มน้ำการดูแลแหล่งกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้านทั้งการขุดลอกคูคลองและสระน้ำการกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำครัวเรือนอีกทั้งประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมฯกล่าวว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ..) ได้บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านกลไกการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วนแบ่งเป็น4 ด้านดังนี้1) การคาดหมายและพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยประกอบด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) 2) การบริหารจัดการน้ำเพื่อวางแผนการใช้น้ำในด้านต่างๆประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3) การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกประกอบด้วยการประปาส่วนภูมิภาคกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรได้บริหารจัดการน้ำตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้แก่กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพโดยบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำต้นทุนและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยจำแนกเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อวางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรับมือภัยแล้งทั้งเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำพลเอกอนุพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะเร่งด่วนได้เน้นย้ำให้จัดหาน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุนทุกพื้นที่เสี่ยงภัยมุ่งดูแลด้านน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลักโดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตรประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จำแนกความเสียหายตามประเภทและช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯโดยด่วนพร้อมทั้งได้กำชับให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำแผนการจัดสรรน้ำมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐรวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อมิให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำนอกจากนี้ยังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้าเน้นการกักเก็บน้ำจากปริมาณฝนในช่วง1 – 2 เดือนข้างหน้าเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในปี.. 2563 ท้ายนี้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำที่มีปริมาณจำกัดอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกพื้นที่

ขอบคุณภาพ/ข่าวบกปภ..

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บกปภ.ช.ประชุมผ่านระบบ VCS บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ มุ่งลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ ย้ำทุกหน่วยต้องร่วมมือกัน