“เทคนิคบางแสน”สร้างสะพานเชื่อมโยง สอศ.และ สพฐ.

อ่าน 375,477 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสนจัดพิธีลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยมีดร.ธวัชชัยอุ่ยพานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานสักขีพยานและนายเชาวฤทธิ์  ลำพาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกล่าวรายงานมีผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารภาคเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี  ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสนจังหวัดชลบุรี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าการลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายวิชาชีพให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการโรงแรมรวมถึงการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและประกอบอาชีพและยังช่วยส่งเสริมเพิ่มทักษะสมรรถนะของครูผู้สอนอีกด้วย ด้านนายเชาวฤทธิ์  ลำพาย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์จนเกิดการพัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการโดยเน้นให้สถานประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการจัดการหลักสูตรทวิภาคีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเป็นต้นซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้แบ่งเป็น3 ส่วนคือ1.ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกับสถานประกอบการ2. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกับโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ3. ความร่วมมือในการบริการด้านวิชาชีพระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกับโรงเรียนในสังกัดสังกัดสพฐ.ทั้งนี้สถานศึกษาในสังกัดสพฐ. จำนวน24 แห่งและสถานประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวน20 แห่งร่วมลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคบางแสนจังหวัดชลบุรีซึ่งความร่วมมือครั้งนี้  จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันทั้งภาคการศึกษาภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องและรองรับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป  รองเลขาธิการกล่าวปิดท้าย

ภาพ/ข่าวไมตรี  บรรฑิตย์  รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “เทคนิคบางแสน”สร้างสะพานเชื่อมโยง สอศ.และ สพฐ.