สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่าน 496,755 ครั้ง

วันที่ 5 ก.ย. 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิต ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคมที่ผ่านมากิจกรรมที่ 2 การจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่สาธารณประโยชน์หรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน สำหรับที่มาของชื่อโครงการ 101 อาชีพ จะใช้เลข 10 สื่อความหมายแทนรัชกาลที่ 10 ส่วนเลข 1 ด้านท้าย หมายถึง การบูรณาการความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก