อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมปลุกกระแสชาวหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับหมู่บ้าน-ชุมชน

อ่าน 458,289 ครั้ง

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.)รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกีฬา การออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความพร้อมนำไปถ่ายทอดความรู้ในเขตพื้นที่ของตนเอง ทั้ง 6 อำเภอโดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.)ในหมู่บ้าน ชุมชน ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีเปิดและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนุมัติให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เป็นจังหวัดนำร่องของประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน 687 หมู่บ้านๆละ 1 คน และชุมชนในเทศบาลเมือง 33 ชุมชน/ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน แบ่งออกเป็น 6 รุ่นๆละ 120 คนไปส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาร่างกายให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานอกจากนั้นยังส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย มีมาตรฐานในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากผ่านการอบรมครบทั้ง 6 รุ่นแล้ว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางทางปฏิบัติ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การดูแล การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชนท้องถิ่นต่อไปจากนั้น ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ว่ากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มียุทธศาสตร์ชาติ ที่จะผลิตอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกายทั่วประเทศ ให้ครบทั้ง 34,914 หมู่บ้านๆละ1 คนต่อประชากร 900 คน หรือไม่น้อยกว่าหมู่บ้านละ 1 คน โดยได้ดำเนินการ ทั่วประเทศไปแล้ว 7,000 กว่าหมู่บ้าน ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้ครบ ในปีงบประมาณ 2563 – 65
ซึ่งในเวลานี้ยังไม่มีจังหวัดใดดำเนินการครบทุกหมู่บ้าน ดังนั้น กรมพลศึกษา จึงมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้ครบทั้ง 720 หมู่บ้าน 20 ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนคนหนองบัวลำภู มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นจังหวัดต้นแบบของกรมพลศึกษา ที่คาดหวังว่าจังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นจังหวัดนำร่องในระดับประเทศต่อไป ซึ่งต่อไปกรมพลศึกษา ก็จะมีงบประมาณมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาโดย อสก.ไม่ต้องกังวล เมื่อตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครทางกีฬาแล้ว ผู้นำการออกกำลังกายหมู่บ้าน/ชุมชน ใครอยากจะทำอะไรก็เขียนโครงการเข้ามา แล้วเราก็จะสนับสนุนเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้คนทุกคนได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
อธิบดีกรมพลศึกษา เน้นย้ำว่า อสก.ที่เข้ามาอบรม กรมพลศึกษาคงไม่ต้องคาดหวังว่า อสก.จะต้องจบทางพลศึกษาหรือนันทนาการมา แต่กรมพลศึกษาอยากได้คนที่มีใจมาก่อน ส่วนการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เมื่อเป็นอาสาสมัครแล้ว เราจะมีองค์ความรู้ให้มีประสบการณ์การถ่ายทอดให้เพื่อให้อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย นำไปถ่ายทอดต่อกรมพลศึกษา จึงฝากความคาดหวังไว้กับชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ในการขับเคลื่อนเพื่อให้คนหนองบัวลำภู มีจิตใจที่ เปี่ยมล้นไปด้วยความสุข จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ามาร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยประสานงาน เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่องการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย(อสก.) ในโอกาสต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมปลุกกระแสชาวหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับหมู่บ้าน-ชุมชน