นนทบุรี รองผจว.ขอนแก่น เปิดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ 2019”

อ่าน 635,010 ครั้ง

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 6 ก.ย.62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออ นออนชอนเดย์โรดโชว์ 2019″Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show ๒๐๑๙ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาพสินธุ์เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวทั้งด้านการท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ที่โดดเด่น และมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีสินค้าที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดได้แก่ ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆอีกมากมายที่มีความโดดเด่น จึงจำเป็นต้องทำการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไปสู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาครับทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสิ้นค้าและบริการทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดในการช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน อีกทั้งการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องที่ยวมีความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมและเทศกาลของการท่องเที่ยวทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเติบโตมากขึ้นต่อไป จึงได้จัดให้มีงานร้อยแก่นสารนธ์ สะออนออนชอนเดย์โรดโชว์ 2019″ RoiKaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019 โดยจัดงานขึ้น 4 ครั้งในพื้นที่ 4 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคดังนี้ครั้งที่ 1จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2562 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนนทบุรี
ครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าหาดใหญ่
ครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
ครั้งที่4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-3 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง

ภาพ/ข่าว เทพพนม บุญปก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นนทบุรี รองผจว.ขอนแก่น เปิดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ 2019”