สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กิจกรรมเสวนาสาวไทยเชื้อสายจีน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม

อ่าน 453,816 ครั้ง

วันนี้(9ก.ย.62) นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาสาวไทยเชื้อสายจีน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวไทยเสือสายจีนในจังหวัดยะลา และอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเสือสายจีน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยเสือสายจีนแต่ละกลุ่มภาษาของจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมต่างๆ ชาวไทยเชื้อสายจีน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับ อำเภอเบตง สมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา และมูลนิธิอำเภอเบตง จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจัหวัดยะลา และเปิดโอกาสให้องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชาวไทยเสือสายจีนแต่ละกลุ่มภาษาในจังหวัดยะลาสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อวิถีชีวิตคนไทย จากแผ่นดินใหญ่สู่สุวรรณภูมิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน การศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเบตง และการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของสาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กิจกรรมเสวนาสาวไทยเชื้อสายจีน ประจำปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม