สอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

อ่าน 238,768 ครั้ง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่2 รุ่นที่3 ของสอศ. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำนึกถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีสามารถวางแผนการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีในการให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน600 คนประกอบด้วยนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่รุ่นที่3 จำนวน300  คน  และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีจำนวน300 คนดำเนินการอบรมระหว่างวันที่9-11 กันยายน  2562 รวม3 วัน  ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายกเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่าสอศ.มีความคาดหวังว่านักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีแด่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จึงควรมีความรู้ความสามารถในงานอาชีพตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและพึงมีจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมสังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  ดังนั้นการฝึกอบรมการเข้าสู่กระบวนการขัดเกลาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีตลอดจนการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำทั้งความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้สามารถเรียนจบการศึกษามีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่2  สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุม  วันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบเมษายน๒๕๕๘  โดยการจัดสรรทุนการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ.. 2560 – 2577 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารการคมนาคมยากลำบากและมีอัตราการเรียนต่อต่ำได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีและกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษาอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรทุนแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาปีละ300 ทุนซึ่งรวมผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกและส่งต่อจากโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนปีละ10 ทุน  รวมทั้งสิ้น10 รุ่นจำนวน  3,000 ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ.. 2560 – 2577

ภาพ/ข่าว ไมตรีบรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอศ.ปลุกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี