มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

อ่าน 452,902 ครั้ง

วันที่ 10 ก.ย. 2562 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อ.เมืองตาก จ.ตาก ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน จึงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการมอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 908 คน คณะครูและบุคลากร จำนวน 85 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก