สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผักปลอดภัย รุ่นที่ 1

อ่าน 492,823 ครั้ง

วันที่(9 ..62) เวลา09.00 .   ศูนย์การเรียนรู้อำเภอเสาไห้  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรีนายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผัดปลอดภัยรุ่นที่1 (ระหว่างวันที่9-10 กันยายน2562) มีนางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดสระบุรีนายสุจินบุญมาเลิศรองปลัดอบจ.สระบุรีนายโอฬารคุ้มศึกเจ้าของรางวัลคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7 สาขารางวัลคนนอกกรอบหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมร่วมให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผัดปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรของจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาลดละเลิกการใช้สารเคมีกำจัดแมลงวัชพืชและศัตรูพืชลดความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีมากกว่า2.6 กิโลกรัม/คน/ปีลดสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเองแบ่งการอบรมเป็น2 รุ่นตือรุ่นที่1 วันที่9 – 10 กันยายน2562 รุ่นที่2 วันที่11 – 12 กันยายน2562 ปัจจุบันสารเคมีที่เกษตรกรใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรก่อสารตกค้างจำนวนมากในพื้นที่ผลิตผลเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและปนเปื้อนในระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมทำลายห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำอากาศตามมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผักปลอดภัย รุ่นที่ 1