แม่ฮ่องสอน:นายอำเภอปายนำมวลชนสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา

อ่าน 492,818 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเป็นฝายชะลอน้ำในฤดูฝนและเพิ่มระดับน้ำใต้ดินในลำห้วย
2.เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำธาร ซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงและทำให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำดีขึ้น
3.เพื่อกักเก็บไว้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตร
4.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 200 คน
ประกอบด้วย ส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน 100 คน ทหาร ร.7 พัน 5 ทหาร ร้อย ร.1722 บ้านแพมกลาง ต.ช.ด. ที่ 336 และทหารพราน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:นายอำเภอปายนำมวลชนสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา