พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ

อ่าน 539,273 ครั้ง

วันนี้ (11 กันยายน 2562) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมและพบปะสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาค 4 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ราษฏรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ตำบลเบตง อำเภอเบตง และให้ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติให้ขับเคลื่อนและดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับในการประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างระดับอำเภอ ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจังหวัดยะลาได้แต่งตั้งคณะกรรมทำงาน เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้อำเภอเบตง เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้แต่ละพื้นที่เน้นการขับเคลื่อนกิจกรรม และสามารถนำมาต่อยอดได้ อาทิ ในมิติด้านอาหาร เช่น เมืองแห่งอาหารการกิน มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เช่น มีปลากือเลาะห์ ไก่เบตง “ไก่พื้นเมือง” แหล่งเรียนรู้ภาคการเกษตรให้แก่ประชาชนได้ขยายผล มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ส่งเสริมให้มีการปลูกใบหม่อน ปลูกมันสำปะหลัง หรือปลูกพืชที่สามารถนำมาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ตลอดจนโครงการที่เข้ากับสภาพ พื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยไหล่เขา ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการขับเคลื่อนโครงการ โดยเน้นการบริหารจัดการโครงการที่เป็นระบบ สอดคล้องกับพื้นที่ได้ง่าย สามารถรองรับพื้นที่เมืองต้นแบบเข้าการพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของร้านจำหน่ายผลผลิตโครงการฟาร์มฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้สู่ชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ ทีมข่าว อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ