แม่ฮ่องสอน :กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำสตรี ด้านการพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

อ่าน 492,734 ครั้ง

วันที่16กันยายน เวลา 09:30 น.นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างภาวะผู้นำสตรี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม (โซนเหนือ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย โดย
นางพัชรี สัมถาวร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเพิ่มทักษะ แลกเปลื่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ให้ผู้นำสตรี สมาชิกและคณะกรรมการในการดูแล เฝ้าระวัง แก้ไข ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมร่วมกัน
2.เพื่อส่งเสริมผู้นำสตรี ให้มีคุณภาพที่ดี อยู่ร่วมสังคมในชุมชนอย่างปกติสุข
3.เพื่อสร้างเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี อย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ใว้วางใจ จากทุกภาคส่วนเมื่อปฎิบัติงานร่วมกันโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 200คน ประกอบด้วย
1.สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอปางมะผ้า จำนวน40คน
2.สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปาย
จำนวน40คน
3.สมาชิกชิกกอง
อำเภอเมืองจำนวน120คน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน :กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำสตรี ด้านการพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม