กอ.รมน.จัดการประชุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่4/2562

อ่าน 439,786 ครั้ง

วันที่(21 .. 62) พล..ธนาธิป  สว่างแสงโฆษกกอ.รมน. ได้เปิดเผยว่ากอ.รมน. โดยศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่4/2562 ห้องประชุมกอ.รมน. อาคารศปก.ทบ.(เดิม) โดยมีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม18 หน่วยงานการประชุมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สามารถรับมือต่อภัยคุกคามได้รวมถึงการพิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

สำหรับในที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ปัจจุบันมีรูปแบบการโจมตีวิธีหลอกลวง(Phishing) โดยใช้เว็บไซต์ปลอมการแชร์ข้อมูลที่มีความประสงค์ร้ายทำให้ระบบเสียหายรวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล(มัลแวร์) เพื่อทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของภาครัฐ

ในที่ประชุมยังได้พูดคุยถึงมาตรการในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานโดยการติดตั้งระบบคัดกรองข้อมูลข่าวสารและการดูแลระบบข้อมูลเครือข่ายการกำหนดกฎระเบียบมาบังคับใช้(Firewall) คือวิธีการเข้าสู่ระบบInternet ซึ่งต้องแสดงตัวตนจึงจะเข้าใช้งานได้นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแนะแนวทางการป้องกันด้วยวิธีการกำหนดช่วงเวลาการเข้าใช้การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆสร้างการรับรู้ของประชาชนให้เท่าทันป้องกันการถูกหลอกลวงมิให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยเฉพาะในด้านการสร้างข่าวปลอม(Fake News)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงระดับนโยบายจะต้องเข้าใจและเห็นไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีคู่มือเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.จัดการประชุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่4/2562