กอ.รมน.จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

อ่าน 349,872 ครั้ง

วันที่ ๒๓ .. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ . พล..ธนาธิปสว่างแสง โฆษกกอ.รมน. ได้เปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอ.รมน. ครั้งที่/๒๕๖๒สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม๒๕๖๒  โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของกอ.รมน.ภาคเข้าร่วมประชุมฯบริเวณชั้นอาคารรื่นฤดี  กอ.รมน. โดยมีพล..ธีรวัฒน์บุณยะวัฒน์เลขาธิการกอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯสรุปเรื่องที่สำคัญดังนี้

เรื่องแรกกอ.รมน. ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง

กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, เชียงใหม่, เชียงราย, กระบี่และขอนแก่นในปัจจุบันเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกันให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยจะไม่ไปกระทบต่อสิทธิในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายแนวทาง  การดำเนินการได้อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรมทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน

ทั้งนี้การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้พักแรมและคนเข้าเมืองนั้นต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นในข้อเท็จจริงของข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยโดยดำเนินการตามมาตรการประกอบด้วยมาตรการระยะเฉพาะหน้าจะเน้นให้ทุกหน่วยงานปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมาตรการระยะยาวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกฎหมายได้ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ

เรื่องสุดท้ายการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

จากปัญหาการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน. ได้สั่งการให้กอ.รมน. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการในการป้องกันการลักลอบนำเข้าซึ่งการดำเนินการป้องกันเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีหลายขั้นตอนและมีกฎหมายหลายข้อที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอผอ.รมน. จึงได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมวิชาการเกษตร, กรมศุลกากร, กรมทางหลวง,กองบังคับการตำรวจทางหลวงและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)ร่วมกันพิจารณาจัดทำคู่มือดังกล่าวปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยได้จัดพิมพ์ขนาด  Aสี๗๐หน้าจำนวน,๐๐๐เล่มเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านความมั่นคงบริเวณชายแดนได้ศึกษาเทคนิคและวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองตลอดเวลาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงนำไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เข้าใจถึงขั้นตอนเทคนิคข้อสังเกตต่างๆตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบที่สำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ในการจัดทำคู่มือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมศุลกากร

สำหรับคู่มือข้างต้นศปป.กอ.รมน. จะแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภายในเดือนกันยายน๒๕๖๒ต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒