แม่ฮ่องสอน :พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมรวมพลคนสัมมาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่าน 486,335 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเดือน เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมรวมพลคนสัมมาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายเดือน เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า งานรวมพล คนสัมมาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน และการส่งเสริมสนับสนุนการจดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตลอดจนถึงเพิ่มช่องทางการตลาดแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการให้ความรู้การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตสัมมาชีพชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน OTOP และการเสวนาแนวทางการประกอบอาชีพโดยปราขญ์สัมมาชีพดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.จำนวน 7 อำเภอ 25 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 500 คน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน :พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมรวมพลคนสัมมาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562