รัฐบาลน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่าน 548,722 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 .ห้องประชุม1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล..ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เพื่อยกระดับการจัดการสาธารณภัยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยพล..อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ,พล...ปวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904 วปร.,นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,นายอธิรัชรัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,..ธรรมนัสพรหมเผ่าและนายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,พล..ธเนศกาลพฤกษ์รองลธ., พล..กฤษณะวัชรเทศรองผอ.ศปป.1, พล..จิรวัฒน์พันธ์สวัสดิ์รองผอ.ศปป.4,..สุพจน์สุขุมะผช.ผอ.สมท.เข้าร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1.ให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดย

1.1 ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

1.2ให้คิดปรับแนวทางแผนผชิญเหตุทั้งในภาพรวมและเฉพาะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

1.3 สำรวจรวบรวมความเสียหายประมาณการค่าใช้จ่ายต่อยอดเตรียมการสิ่งใหม่และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเพื่อลดผลกระทบและบรรทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 2.ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติใช้กลไกตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินการดังนี้

2.1 ในพื้นที่4จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยให้ติดตามสถานการณ์แนวโน้มและกำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ในพื้นที่28จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายในด้านต่างทั้งด้านชีวิตด้านที่อย่อศัยด้านการประกอบอาชีพสิ่งสาธารณประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานเป็นตัน พร้อมทั้งบูรณาการกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกันอย่าให้เกิดความซ้ำช้อนเพื่อทำการฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

2.3 เนื่องจากยังคงอยู่ในห้วงฤดูฝนจึงขอให้กำกับดูแลในระดับพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่โดยฉพาะการแจ้งเตือนสร้างการรับรู้ของประชาชนการป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้มีการเตรียมการไว้เป็นการล่วงหน้าด้วย 3.ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการการสำรวจความเสียหายมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูตลอดจนงบประมาณสำหรับดำเนินการให้รัฐบาลผ่านกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรัฐบาลจะได้สรุปเป็นข้อมูลและเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐบาลน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย