หนองบัวพิทย์ ติวเข้มหัวกะทิคนเก่งด้านไอที (ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.) วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อ่าน 438,079 ครั้ง

วันนี้ 29 กย.62 ณ ห้องประชุมเขื่อนขันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โดยมี ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะวิทยากร นักเรียนจาก 10 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 35 คนเข้ารับค่ายการอบรม โดยก่อนหน้านั้นคณะวิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เข้าค่ายก่อนจะเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าสืบเนืองจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนการพัฒนานักเรียนไทยที่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมาขยายผลการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผลและศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. จำนวน 102 ศูนย์ ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 19 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา โดยความดูแลของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ สอวน. ระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2562 นี้

สำหรับคายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นศูนย์การอบรมการจัดค่าย ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 14 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 35 คน จาก 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่นวิทยายน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) สาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สารคามพิทยาคม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สกลราชวิทยานุกูล อุดรพิทยานุกูล และเลยพิทยาคม ในขณะที่ นายนฤดล พนมคำ ผู้ประสานงานโครงการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่าสาระสำคัญของโครงการเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย เพื่อไปสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งเป็น 2 ศูนย์ๆละ 35 คน ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยา และที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 70 คน เพื่อเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสร็จแล้วก็จะสอบคัดเลือกให้เหลือ 20 คน และสุดยอดของนักเรียนที่เก่งที่สุดเพียง 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จะส่งเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หนองบัวพิทย์ ติวเข้มหัวกะทิคนเก่งด้านไอที (ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.) วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน