สระบุรี-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี (สปสช.เขต 4) ดีเดย์ นำร่อง 4 โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ลดความแออัดในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยา

อ่าน 457,407 ครั้ง

วันที่(30 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม พลอากาศเอกเกษตร-คุณหญิงวันทนา โรจนนิล โรงพยาบาลสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรงสาธารณสุข เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยา ตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล มีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่บุคคลกรด้านสาธารณสุข เจ้าร้านขายยาแผนปัจจุบัน เภสัชกร ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมพิธีลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวในที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 “เรื่องที่ต้องการเห็นภายใน 1 ปี คือ การยกระดับห้องฉุกเฉิน ลดความแอดอัดในสถานพยาบาล ประชาชนต้องรอพบหมอไม่เกิน 1 ชั่วโมง เมื่อได้ใบสั่งยา สามารถไปซื้อยากับร้านขายยาในพื้นที่ได้เลย ร้านขายยาที่ลงทะเบียนตามกฎหมายมีอยู่ 20,000 แห่งอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอยา จังหวัดสระบุรีโดยนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์ ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี ประกาศนำร่อง 4 โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลชุมชนได้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท โรงพยาบาลบ้านหมอ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยา เพื่อขับเคลื่อนโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน ให้เป็นรูปธรรมโดยมีร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP และสมัครใจเข้าร่วม จำนวน 22 แห่ง ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดตัวโครงการในวันนี้ ได้มีการประชุมหารือแนวทางกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกระบบที่ให้โรงพยาบาลจัดเตรียมยาสำรองไปไว้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ป่วยที่ประสงค์จะรับยาในร้านยาที่ร่วมโครงการสามารถไปรับยา ณ ร้านที่ใกล้บ้านโดยไม่ต้องรอรับในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล ในเงื่อนไขการรับบริการขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิม เน้นผู้ป่วย 4 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด อนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำแผนที่อิเล็กโทรนิกส์ให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบร้านขายยาเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยระบบค้นหาร้านขายา ผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงสมาคมเภสัชกรรม (แห่งประเทศไทย) นำทีมอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต มาทบทวนความรู้ การให้คำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดัน หอบหืดนอกจากนี้นายแพทย์นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีได้ให้ทีมงานโรงพยาบาลสระบุรีพัฒนาซอฟแวร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลโรงพยาบาลกับร้านยาในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ส่วนทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ออกตรวจมาตรฐาน ร้านขายยาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วพบว่าทุกแห่งมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม และมีแผนดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะๆ ขอให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพเหมือนกับที่ได้รับจากโรงพยาบาล จังหวัดสระบุรีมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี ขอบคุณ สนง.ปชส.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี (สปสช.เขต 4) ดีเดย์ นำร่อง 4 โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ลดความแออัดในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยา