ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ

อ่าน 428,780 ครั้ง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศสังกัดกองทัพอากาศจำนวน๑๐๗คนนั้นวันนี้(วันอังคารที่ตุลาคม๒๕๖๒) พลอากาศเอกมานัตวงษ์วาทย์ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศสังกัดกองทัพอากาศห้องรับรองกองทัพอากาศในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทใจความว่าขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์แก่กองทัพอากาศประเทศชาติและประชาชนโดยรวมสืบไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ