มทร.ธัญบุรี จับมือ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต่อยอดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

อ่าน 375,991 ครั้ง

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่ร่วมมือกันในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะดิจิทัล รวมถึงการรับผู้เรียนหรือนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี ซึ่งกระบวนการในการรับบุคคลเข้าศึกษาถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเหมาะสมกับสาขาวิชา ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สมรรถนะดิจิทัลและการเข้าศึกษาต่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นสถานศึกษาในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิทยาลัยชุมชนเป็นของชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน และมีความใกล้ชิดกันในเชิงยุทธศาสตร์กับ มทร.ธัญบุรี ซึ่งที่ผ่านมามีการร่วมมือกันในการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงการที่ มทร.ธัญบุรี ไปเข้าไปบริการวิชาการ สิ่งที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และที่สำคัญยังส่งเสริมให้ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ มทร.ธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน ได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่นับว่าเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการอย่างแท้จริงและเพิ่มโอกาสในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้ ด้าน นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะเดียว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ก็อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี ด้วย ดังนั้นจากความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น จึงอยากได้องค์ความรู้จาก มทร.ธัญบุรี มาช่วยพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชนที่ต้องการพัฒนาอาขีพให้เกิดความยั่งยืน เช่น องค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การต่อยอดอาชีพเสริม หรือการพัฒนาเกษตรกรรมในด้านต่าง ๆ และต้องการให้เกิดการเชื่อมต่อทางการศึกษาของผู้เรียนในระดับอนุปริญญา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการเกษตร รวมถึงต้องการรับการบริการวิชาการ ที่จะนำไปสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกันในอนาคต มั่นใจว่าผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้วจะมีโอกาสการศึกษาที่ดี เกิดการเชื่อมต่อการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี โดยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเป็นระยะเวลา 3 ปี จะได้รับอนุปริญญาตรี แล้วเข้าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ มทร.ธัญบุรี โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาในการศึกษาโดยประมาณไม่เกิน 1 – 2 ปี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ มทร.ธัญบุรี หรือโทร. 02 549 3613 – 15.

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มทร.ธัญบุรี จับมือ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต่อยอดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ