กรมราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อ่าน 428,696 ครั้ง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดี ด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 . กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์และประธานในพิธี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดโครงการ ราชทัณฑ์  จิตอาสาพัฒนาทำความดี ด้วยหัวใจขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมถึงบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวนกว่า 500 คนออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  วัดบางแพรกใต้  ถนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และอาคารกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาพุทธสถานอันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการทำบุญที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระวันสวรรคต 13 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำ มีความประพฤติดีและต้องโทษมาระยะหนึ่งให้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักโทษได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สร้างการยอมรับและการให้อภัยจากสังคมเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมราชทัณฑ์จิตอาสาพัฒนา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”