มุกดาหาร”อำเภอดอนตาลรวมพลังสตรีไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

อ่าน 497,661 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น.นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอนตาล ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จัดทำโครงการฯนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีขีดสมรรถนะในการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การนำนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ประเภทเงินอุดหนุน มีสตรีและ องค์กรสตรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน มีผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล พัฒนาการอำเภอดอนตาลพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

##พวงเพชร จันทร์ดี รายงาน##

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร”อำเภอดอนตาลรวมพลังสตรีไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0