มุกดาหาร”โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล

อ่าน 534,221 ครั้ง

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒศักยภพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดสนุก ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายเรียนรู้”การท่องเที่ยวชุมชน” ระดับกลุ่มจังหวัดโดย นางสาวรจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ในนามผู้ดำเนินโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(รรมะธรรมชาติวัฒนธรรม)สู่สากลกิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูณาการกลุ่มจังหวัดสนุก : การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายเรียนรู้”การท่องเที่ยวชุมชน” ระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้กลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร นับเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยสามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกเส้นทาง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดสนุกได้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการนับเป็นประเด็นสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นการลงทุนที่มีตันทุนต่ำ แต่ได้ผลตอบแทนสูง เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนวิถีชีวิตการดำรงของคนในพื้นที่ สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นตามลำดับการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว Home Stay ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบ บูรณาการ
2. เพื่อศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว Home Stay ตันแบบในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน ให้มีขีดความสามารถในการคิด เชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสมผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ และหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)

**พวงเพชร. หัวหน้าศูนย์ข่าวมุกดาหาร-เดวิด มุกดาหาร รายงาย**

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร”โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล