ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

อ่าน 128,593 ครั้ง

วันที่(6 พฤศจิกายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 โดยมีนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังานเป็นประธานพิธีในงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายฐาวสุเหม เลิศสุรสีห์(พญาต่อ)นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล/ประธานบริหาร นสพ.เซเว่นเดย์นิวส์/เซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน์,รองประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) สภา กทม.,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาไตรกีฬาคนพิการไทย,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จํากัดนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)-ดร.อำพล อาภาธนากรวพม.รุ่น 6 อุปนายกสมาคมภาคกลาง ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)-ดร.มนตรี ชาลีเครือ วพม.รุ่น 14 ที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งชาติ และนายก อบจ.จังหวัดชัยภูมิ-นาย สุภเดช แก้วศรีสด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด.เข้าร่วมงาน โดยมีหัวข้อว่านวัตกรรมบนวิถีพอเพียงเพื่อชุมชนแห่งอนาคตและมี 4 หัวข้อหลัก มีดังนี้

     1.เพื่อให้นักวิชาการ และนักพลังงานชุมชนได้นำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

    2.เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา

     3.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐบาล องค์กรภาคประชาชนและองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้อง

     4.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการงานด้านพลังงานทดแทนสู่ชุ่มชน โดยตระหนักถึงการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างบูรณาการ ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าวคือความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น อาทิพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงร่วมมือกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน ..2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12