สระบุรี-สำนักงานควบคุมโรคที่ 4 จัดงานรวมพลคน อสม.จังหวัดสระบุรี ร่วมใจปัองกัน ต้านภัยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการมีส่วนช่วยงานด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

อ่าน 486,577 ครั้ง

วันที่(7 พ.ย.62) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม งาน “รวมพลคน อสม.จังหวัดสระบุรี ร่วมใจป้องกันต้านภัยสุขภาพ “ซึ่งจัดโดยสำนักงานควบคุมโรคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี(อสม.)จาก 13 อำเภอเข้าร่วมงานกว่า 800 คน โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรำวงของเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอหนองแค สมาชิก อสม.จังหวัดสระบุรี และในโอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น ทั้ง 13 อำเภอพร้อมด้วยสื่ออุปกรณ์ อันเป็นการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการมีส่วนช่วยงานด้านสาธารณสุข งานรวมพลคน อสม.สระบุรี ร่วมใจป้องกันต้านภัยสุขภาพ จัดขึ้นเนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ ผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการเผยแพร่ความรุ้ เฝ้าระวังป้องกัน ค้นหาโรคในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการยังยั้งการแพร่ระบาดและการดูแลสุขภาวะของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยขบวนเดินรณรงค์และขบวนรถประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังป้องกันโรค 3 โรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขขณะนี้และมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวด โดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขดสุขภาพที่ 4 มุ่งหวังให้ อสม. เป็นแกนนำขับเคลื่อนด้านสุขภาพประชาชน เป็นบุคคลต้นแบบ นำประชาชนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมขน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ปัญหาโรดดิดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีการระบาดของโรคในหลายอำเภอ มีผู้ป่วยเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษขยะ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM.2.5) ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จากปัญหาสาธารณสุขดังกล่าว อสม. จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานควบคุมโรคที่ 4 จัดงานรวมพลคน อสม.จังหวัดสระบุรี ร่วมใจปัองกัน ต้านภัยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการมีส่วนช่วยงานด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน