สระบุรี-นายก อบต.ม่วงงาม จัดงานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตามวิถีดั้งเดิม เพื่อสืบสานประเพณีปฏิบัติในวันลอยกระทงคือการขอขมาแม่น้ำ และทำพิธีลอยเรือไต้แสงประทีป(ศรีสุทโธโสฬส) ที่กลางแม่น้ำป่าสัก ที่มีความยาวกว่า 30 เมตร

อ่าน 452,402 ครั้ง

วันที่(11 พ.ย.62) เวลา 20.30 น. ณ ลานตลาน้ำลาวเวียง หมู่ 6 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี ภายในงานจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ”รุ่นใหญ” อายุนะหว่าง 50 – 70 ปี มีการประกวดกระทงสวยงามและความคิสร้างสรรค์ หมู่บ้านละ 1 กระทง มีการขอขมาต่อพระแม่คงคาตามแบบโบราณประเพณี มีการแสดงของ สมาชิก อบต.ม่วงงาม การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ,สภาเยาวชน อบต.ม่วงงาม,ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่ ตำบลม่วงงาม ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดน้ำลาวเวียง ยังมีการนำสินค้าและกระทงมาจำหน่ายภายในงานเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

งานประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นในตลาดลาวเวียง ตั้งอยู่ในวัดม่วงงามหรือวัดม่วงลาว บ้างก็เรียกว่าวัดตะเฆ่ อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรี พี่น้องชาวตำบลม่วงงาม 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ มีบรรพบุรุษเป็นชาวลาวเวียงหมายถึงชาวลาวที่ออกมาจากอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ที่นี่มีประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีคืองานประเพณีบุญเข้าห่อหรือประเพณีสารทลาวซึ่งจัดขึ้นในวันพระกลางเดือน 10 ของทุกปี และประเพณีลอยกระทงที่มีการทำพิธีลอยเรือไต้แสงประทีปลงแม่น้ำป่าสักและพิธีขอขมาแม่น้ำลำคลอง ชาวลาวเวียงที่ม่วงงามเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักเป็นผู้ให้ชีวิต เนื่องจากอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพบุรุษ พิธีลอยเรือไต้แสงประทีปหรือเรือพญานาคในวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองถูกนำมาเชื่อมโยงกันซึ่งความจริงแล้วการลอยเรือไต้จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาแต่เนื่องจากวันออกพรรษาใกล้กับวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม จึงได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนท้องถิ่นและชาวบ้านถือโอกาสจัดพิธีไปในคราวเดียวกัน โดยการนำของนายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม โดยตลาดนัดลาวเวียงซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน มีการประดับตกแต่งสถานที่ประดับไฟอย่างสวยงาม ทำเรือไต้แสงประทีป 2 ลำเป็นเรือพญานาค ลำหนึ่งเป็นเรือไต้ทำด้วยไม้ไผ่ใส่ถังผ้าป่ากลางลำเรือ เมื่อประกอบพิธีบูชากระทงขอขมาพระแม่คงคาแล้วชาวบ้านก็จะนำไปลอยในแม่น้ำป่าสัก ส่วนเรือไต้แสงประทีปอีกลำหนึ่งเป็นเรือสร้างจากวัตถุโลหะประดับไฟอย่างสวยงามสามารถพ่นน้ำได้ โดยเชื่อว่าพญานาคเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำตามความเชื่อของชาวลาว “วัดม่วงงาม” ยังมีสถูปโบราณสำคัญคือธรรมจินดาเจดีย์ ซึ่งเป็น โบราณสถานที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธ์ความเป็นมาของชาวลาวเวียงที่สระบุรี ซึ่งเป็นเจดีย์สถาน เจดีย์คู่โบราณ บนเนินดินที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านชาวลาวเวียง ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีแห่งนี้ ซึ่งจากบันทึกของกรมศิลปากร ได้เข้ามาบันทึกประวัติและขึ้นทะเบียน สถูปเจดีย์ธรรมจินดา แห่งนี้. พร้อมกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ ระบุว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ราวปี พ. ศ. 2246 มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามความเชื่อเฉพาะ บ้างเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดของเชื้อพระวงศ์ลาวที่อพยพมาสมัยนั้น ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ โดยปรากฏเรียกนามเจดีย์เก่าแก่ว่าธรรมจินดามเหสี และเรียกชื่อวัดว่าวัดธรรมจินดา ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทร์ จึงเรียกว่าลาวเวียง โดยบันทึกระบุว่าจังหวัดสระบุรีน่าจะมีพี่น้องชาวลาวเวียงจันทน์มากที่สุด เพราะถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งแต่สงครามตีเมืองเวียงจันทน์ครั้งแรกในสมัยธนบุรี ต่อเนื่องมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินธ์ หนึ่งในนั้นมีพระเจ้าธรรมจินดา ด้วย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีอยู่มากที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอเสาไห้ อำเภอบ้านหมอ บางส่วนอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเขตต่อต่ออำเภอเมืองสระบุรีก็มีไม่น้อย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายก อบต.ม่วงงาม จัดงานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตามวิถีดั้งเดิม เพื่อสืบสานประเพณีปฏิบัติในวันลอยกระทงคือการขอขมาแม่น้ำ และทำพิธีลอยเรือไต้แสงประทีป(ศรีสุทโธโสฬส) ที่กลางแม่น้ำป่าสัก ที่มีความยาวกว่า 30 เมตร