กรมราชทัณฑ์”ขยายผลการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาแก่ผู้ต้องขังไปยังเรือนจำ-ทัณฑสถานทั่วประเทศ

อ่าน 534,230 ครั้ง

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา เสมียนนารีพระอารามหลวง แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพัฒน์เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนบาลีศึกษาในเรือนจำประจำปี ..2563นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัยกล่าวว่า สืบเนื่องจาก การที่กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา กรมราชทัณฑ์ต้องหาวิธีอบรม กล่อมเกลาพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อให้เขาสามารถดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤตของชีวิต ให้เป็นไปอย่างปกติสุขตามอัตภาพ มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ สำนึกในบาปบุญคุณโทษการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ให้โอกาสผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพให้สังคมภายนอกได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้เขาเหล่านี้ กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกนายกิตติพัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีงบประมาณ ..2563 กรมราชทัณฑ์พิจารณาเห็นสมควร ที่จะขยายผลการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยได้สำรวจความพร้อมและความต้องการของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเปิดการเรียนการสอนบาลีศึกษา พบว่า มีเรือนจำกว่า 80 แห่ง  ประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนแต่ได้พิจารณาคัดเลือกไว้เพียง 48 แห่ง เฉพาะที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรดำเนินการ คือ มีอนุศาสนาจารย์ประจำเรือนจำ มีอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน มีหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุนและมีผู้ต้องขังแจ้งความประสงค์สมัครเรียน รวมกับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เปิดดำเนินการก่อนหน้าแล้ว 4 แห่ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51 แห่ง ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจสามารถประสาน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาได้อย่างถูกต้องมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้แผนนโยบายการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั่วประเทศและให้การขยายผลการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา ประสบผลสำเร็จและสนองต่อพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาลี ด้านการส่งเสริมผู้ต้องขังให้ได้เรียนธรรมะอย่างจริงจัง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็น คนดี มีคุณธรรมได้ต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมราชทัณฑ์”ขยายผลการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาแก่ผู้ต้องขังไปยังเรือนจำ-ทัณฑสถานทั่วประเทศ