องค์กร NM Neo-Mind หัวใจดวงใหม่ จัดงานการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ผู้หญิงชายแดนใต้ Woman Equality in Deep South

อ่าน 429,661 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา องค์กร NM Neo-mind หัวใจดวงใหม่เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชน สตรี เด็กเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ตัวแทนผู้หญิงจากภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนผู้หญิงจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการตัวแทนเยาวชนและสื่อในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไปประมาณ 160 คนเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ สภาพปัญหา บทบาท และความท้าทายในการทำงานและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในพื้นที่และในยุคปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการนำเสนอโดยตัวแทนผู้หญิงจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนเยาวชนหญิง ผู้หญิงกับบทบาทด้านการเมือง การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการเปิดพื้นที่เพื่อเรียนรู้ เพิ่มเติมมุมมอง ความคิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงภายใต้แนวคิด Women Equality in Deep South ในรูปแบบการเสวนาโดยตัวแทนผู้หญิงที่มีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้หญิงที่มีบทบาทในแวดวงหน่วยงานราชการ การเมือง การขับเคลื่อนงานด้านเยาวชน การเมืองระดับท้องถิ่น งานด้านสันติภาพ และมุมมองของความคิดจากตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์การติดริบบิ้นสีขาวอันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี อันสอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งการรุนแรงเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยมีการกระจายกลุ่มผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ไปยังจุดสำคัญต่าง ๆ ทั่วเมืองยะลา เพื่อพบตัวแทนหน่วยงานรัฐ ผู้นำศาสนา ฯลฯ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร

ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้หญิงในพื้นที่ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง และร่วมเป็นพลังในการส่งเสียงเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีในพื้นที่และสตรีทั่วโลก

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์กร NM Neo-Mind หัวใจดวงใหม่ จัดงานการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ผู้หญิงชายแดนใต้ Woman Equality in Deep South

ร่วมแสดงความคิดเห็น