สอศ.ร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมต้านการทุจริต

อ่าน 395,702 ครั้ง

วันนี้ 16 ธ.ค 62 7 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต กับ องค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย มูลนิธิต่อต้านการสุจริต กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ (อกท.) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” กับองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต 6 หน่วยงาน ได้เห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งยึดถือตามนโยบายของรัฐบาลในการศึกษาเรียนรู้ การทำนุบำรุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรม การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รวมทั้งยกระดับค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPl) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ สอศ. มุ่งเน้น ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้านการต่อต้านการทุจริต ในความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษายึดมั่นในหลักการ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประพฤติมิชอบใด ๆ ทั้งปวง เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมกิจการลูกเสือช่อสะอาด เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริต และร่วมกันพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก โดยเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สืบสานศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรเทคโนโลยี ต้านทุจริต จิตอาสาพัฒนาชาติ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกัน รู้จักความพอประมาณและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการศึกษาพื้นฐาน การพัฒนาสังคม การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างสุจริต เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนของรัฐบาล อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อร่วมกันยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลดีเด่นทั้งที่เป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากรอบ หลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอศ.ร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมต้านการทุจริต