สระบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

อ่าน 385,243 ครั้ง

วันที่(24 ธ.ค.62) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวนไทรทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายธีระชัย. มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะได้นำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด และมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม โดยมี พ.ต.ต.อุทัย. บุญรอด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และนายธีระชาติ. ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น