กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพปี 63

อ่าน 438,679 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9:00 น พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพปี 63 โดยมี นาย สุชาติพรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงานชั้น 5พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า.. ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันที่แนวทางการหารายได้อยู่บนพื้นฐานการเจริญเติบโตด้วยวัฒนธรรมแบบ digital native มีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยecosystem การทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า กำลังแรงงานมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการแนะแนวอาชีพให้นักเรียนที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติ ในอนาคตจึงต้องทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถทักษะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการผลิตกำลังแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบไปด้วยครูแนะแนว ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานจำนวน 179 คนที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาองค์กรความรู้เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านการแนะแนวอาชีพให้ทันสมัยและกว้างขวางยิ่งขึ้นตลอดจนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงานในปัจจุบันและเทรนด์อาชีพในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำและแนะแนวอาชีพ แก่เด็กนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและเลือกศึกษาหรือเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพ ระหว่างกรมการจัดหางาน และหน่วยงานทางด้านการศึกษาด้วย ด้านนายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการบรรยายใน หัวข้อ Disruptive technology กลับทิศทางอาชีพในอนาคต โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และการเสวนาหัวข้อ Digital Transformation: โอกาสและความท้าทายในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิทยากร ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม นายฐากร ปิยพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์และผู้บริหารสายงาน Digital Banking และนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ผู้ประสบความสำเร็จทางอาชีพในยุค Digital transformation และนายพงศา แสนใจงาม กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้อธิบดีกรมการจัดหางานได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูแนะแนวที่เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกลุ่มการจัดหางานที่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไปจำนวน 11 คนโดยแบ่งเป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 6 ปีติดต่อกันจำนวน 8 คนและอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 5 ปีติดต่อกันจำนวน 3 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานรวม ทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กระทรวงแรงงานจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพปี 63