ศอ.บต. ต้อนรับอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะในโอกาศลงพื้นที่ชายแดนใต้หารือการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

อ่าน 437,659 ครั้ง

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับนายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต และคณะในหลายประเด็น โดยเฉพาะโครงการที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ความคืบหน้าของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ และการส่งเสริมบทบาทสตรีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสำคัญ ในการสร้างพื้นที่สันติสุขใน จชต. ด้วยโดยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ทุกงานที่ ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนล้วนเป็นงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมั่นคงในฐานราก ด้วยการส่งเสริมด้านการศึกษา สร้างโอกาสการมีงานทำ สร้างความเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจให้มีความก้าวกระโดดในทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยังร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ศึกษางานวิจัยเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสม ในส่วนการขับเคลื่อนงานระหว่างประเทศได้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จนนำมาสู่ความร่วมมือในด้าน ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยด้าน นายไมเคิล ฮิธ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมาเยือนในพื้นที่ เพราะมั่นใจในความปลอดภัย และเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม น่าประทับใจและมีสิ่งดึงดูดต่างๆให้มาท่องเที่ยวอีกมากอย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยคณะอุปทูตฯ ได้แสดงความเชื่อมั่นในเชิงบวกถึงแนวทางการดำเนินงานของ ศอ.บต. และภาครัฐในพื้นที่ โดยเชื่อว่าหากภาครัฐมีความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริง และสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศอ.บต. ต้อนรับอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะในโอกาศลงพื้นที่ชายแดนใต้หารือการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ