ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศปป.1 กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา และโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ

อ่าน 475,412 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเร็วๆนี้ พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.พร้อม พ.อ.หญิง ณัฎฐ์จิตน์ วัยวุฒิ รอง ผอ.สคส.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา ซึ่งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ และตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด น.ภ.คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในส่วนของ กอ.รมน.นภ. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.นภ.(ท)มอบให้ พ.อ.สุรชาญ โคตรณรงค์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู และ พ.อ.อัมพร สถิตย์ รอง หน.กบค.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับในส่วนของศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา มีนางวรรณนิภา เย็นรักษา เป็นผู้ดูแล และศูนย์เครือข่าย ศ.พ.ก.ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุน จำนวน 16ไร่ 58 ตารางวา เป็นศูนย์องค์ความรู้เด่นด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรอินทรีย์ สำหรับกิจกรรมในแปลงมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น มืยืนต้น (ไม่พะยูง ยางนา) ไม้ผล(มะนาม ขนุน มะพร้าว เพกา) พืชไร่(ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง)ส่วนไผ่และเพาะพันธุ์กล้าไม้โดย ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเจ้าของไร่เย็นรักษา ถึงความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปัญหาและความต้องการ ก่อนที่จะพบปะกับสมาชิกของศูนย์ถึงแนวทางการนำเอารูปแบบเพื่อนำไปพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดหลังจากนั้น ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมพร เกตุแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดง และคณะนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านฝั่งแดงได้ดำเนินการจนเป็นต้นแบบอีกโรงเรียนหนึ่ง นั่นคือการจัดกิจกรรมเกษตรครบวงจรมีฐานการเรียนรู้และฝึกอาชีพให้กับนักเรียนทั้งด้านการเกษตร การเลี้ยงไก่ไข่และปลาเพื่อนำผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวัน จนเกิดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลาง เป็นโครงการเพื่อเสริมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน กอ.รมน.จังหวัดเพื่อนำงบประมาณมาดำเนินการเลี้ยงพันธุ์ไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ผักกางมุ้ง ในปีที่ผ่านมา และในปีต่อไป กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู จะพัฒนาและต่อยอดในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศปป.1 กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผสมผสานไร่เย็นรักษา และโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ